Αρχική Σελίδα I Μήνυμα Δημάρχου I Το όραμα μας I Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές I Διοικητική Διάρθρωση I Επικοινωνία

Πληρωμή τιμολογίων
Bills’ payment
Πληρωμή εξώδικων
προστίμων
Fines’ payment
Είσοδος
Login
Αίτηση για νέους χρήστες
Ιστορική Αναδρομή
Δημαρχείο
Εκκλησίες / Μοναστήρια
Εκπαιδευτήρια
Οργανωμένα Σύνολα
Κρατικές Υπηρεσίες
Δημοτικά Πάρκα
Κοινωνική Προσφορά
Πολιτιστική Προσφορά
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ιστορικοί Χώροι / Μνημεία
Πρεσβείες και Προξενεία
Νομοθεσία
Διαδικασία

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Χρήσιμα έντυπα
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ενεργειακή Πολιτική 20-20-20
Διδυμοποιήσεις
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αρχική Σελίδα / Πολιτικοί Γάμοι / Διαδικασία

Διαδικασία


ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

Πολιτικοί γάμοι τελούνται δυνάμει του Περί Γάμων Νόμου Ν104(Ι)/2003.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στον Δήμο Έγκωμης προσκομίζοντας τα απαραίτητα πρωτότυπα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη πολιτικού γάμου:

(1)  Κύπριοι πολίτες
 • Ένορκο Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση, η οποία θα πρέπει να γίνει στο Οικογενειακό Δικαστήριο (οδός Διαγόρου 8, Κρητικός Τower, 9ος-11ος όροφος, Λευκωσία) και της οποίας η ημερομηνία να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.
 • Βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, οδός Χείλωνος, 1457 Λευκωσία), της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.
 • Δελτίο Ταυτότητας 
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως 
 • Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμηση του Πολιτικού Διαζυγίου (το οποίο να είναι σφραγισμένο από τον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου ότι είναι τελεσίδικο και αμετάκλητο μετά την πάροδο των 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του)
 • Αν είναι χήροι: Επιπλέον της ένορκης δήλωσης και της βεβαίωσης από τον Ληξίαρχο Γάμων απαιτείται η προσκόμηση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών.
 • Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

(2)  Αλλοδαποί (Ευρωπαίοι και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών)

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από Επίσημη Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών / Ληξιαρχείο / Δημαρχείο) της χώρας τους, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των έξι (6) μηνών.
 • Διαβατήριο (θεωρημένο σε περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας)
 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως
 • Αν είναι διαζευγμένοι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Διαζυγίου
 • Αν είναι χήροι: Επιπλέον του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Θανάτου του συζύγου που είναι θανών
 • Προαιρετικά: Βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου Θαλασσαιμίας / Μεσογειακής Αναιμίας

Σημ.: 

        -  Τα πιο πάνω έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά (ή στα αγγλικά) από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στην Κύπρο ή από επίσημη αρχή της χώρας προέλευσης των ενδιαφερομένων και πιστοποιημένη από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
 
        - Το πρωτότυπο Πιστοποιητικό πρέπει να είναι επικυρωμένο με σφραγίδα Apostille σε περίπτωση που η χώρα του ενδιαφερομένου έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης (1961).
 
          Εάν η χώρα προέλευσης του ενδιαφερομένου δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης, το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και (α) της Διπλωματικής Αποστολής (Πρεσβείας/Προξενείου) της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω χώρα ή (β) σφραγίδα της Διπλωματικής Αποστολής (Πρεσβείας/Προξενείου) της χώρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 
        -  Αν πρόκειται για αλλοδαπούς που διαμένουν πάνω από τρεις (3) μήνες στην Κύπρο, απαιτείται επιπρόσθετα ένορκος δήλωση στο Οικογενειακή Δικαστήριο και βεβαίωση από τον Ληξίαρχο Γάμων στην Κύπρο (πβ. διαδικασία για Κυπρίους) για την οικογενειακή τους κατάσταση, της οποίας η ημερομηνία έκδοσης να μην είναι πέραν των δύο (2) μηνών.

 
Διαδικασίες τέλεσης πολιτικού γάμου
 
Με Κανονική Διαδικασία – € 128
 • Δήλωση και υπογραφή γνωστοποιήσεων από τα δύο μέρη ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση γάμου μετά την παρέλευση 15 ημερών και όχι περισσότερο από 3 μήνες.
 • Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε τρεις μήνες από την επίδοση των γνωστοποιήσεων, οι γνωστοποιήσεις που δόθηκαν και κάθε μεταγενέστερη διαδικασία θα είναι άκυρες.
Με Επίσπευση - € 281
 • Δήλωση ενώπιον του Λειτουργού Τέλεσης Γάμου και τέλεση Γάμου την ίδια ημέρα από την υποβολή της αίτησης ή σε λιγότερο από 15 ημέρες. (Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να ειδοποιηθεί ο αρμόδιος λειτουργός τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.)
 
Γενικές Πληροφορίες
 • Οι ενδιαφερόμενοι για να συνάψουν πολιτικό γάμο πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.  Ο πολιτικός γάμος μπορεί να επιτραπεί σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους αν προσκομίσουν γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.
 • Τα πολιτικά διαζύγια ισχύουν μετά την πάροδο 42 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, γιατί εντός των 42 ημερών μπορεί να υποβληθεί έφεση.  Μετά το τέλος των 42 ημερών πρέπει να σφραγιστεί από το δικαστήριο ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε έφεση.
 • Η τελετή γάμου είναι πολύ απλή. Διαρκεί μόνο 10-15 λεπτά περίπου. Στην τελετή απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Ταυτότητας/Διαβατήριο), οι οποίοι με την υπογραφή τους μαρτυρούν για την τέλεση του γάμου. 
 • Αμέσως μετά την τέλεση του γάμου δίδεται πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου στο ζευγάρι, υπογραμμένο από τον Λειτουργό Τέλεσης Γάμου. Αν το ζευγάρι επιθυμεί περισσότερα πιστοποιημένα αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου τους, μπορεί να τα ζητήσει. Το κάθε πιστό αντίγραφο στοιχίζει €13.
 • Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τους πολιτικούς γάμους επικοινωνήστε με τον κ. Σωκράτη Σαρρή στο τηλ. 22464796 ή email politismos@engomi.org, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε

Designed and Developed by NETinfo Plc