Αρχική Σελίδα I Μήνυμα Δημάρχου I Το όραμα μας I Δημοτικό Συμβούλιο και Επιτροπές I Διοικητική Διάρθρωση I Επικοινωνία

Πληρωμή τιμολογίων
Bills’ payment
Πληρωμή εξώδικων
προστίμων
Fines’ payment
Είσοδος
Login
Αίτηση για νέους χρήστες
Ιστορική Αναδρομή
Δημαρχείο
Εκκλησίες / Μοναστήρια
Εκπαιδευτήρια
Οργανωμένα Σύνολα
Κρατικές Υπηρεσίες
Δημοτικά Πάρκα
Κοινωνική Προσφορά
Πολιτιστική Προσφορά
Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ιστορικοί Χώροι / Μνημεία
Πρεσβείες και Προξενεία
Νομοθεσία
Διαδικασία

Εξυπηρέτηση Δημοτών
Χρήσιμα έντυπα
Εκδηλώσεις
Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ενεργειακή Πολιτική 20-20-20
Διδυμοποιήσεις
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αρχική Σελίδα / Εξυπηρέτηση Δημοτών / Έντυπα / Αιτήσεις

Έντυπα / Αιτήσεις


Αιτήσεις για e-Έγκωμη 

Έντυπα σχετικά με το Τμήμα Φορολογιών
 


Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμο Κεφ. 96  
 1. Αίτηση για άδεια οικοδομής (Έντυπο 1)
 2. Αίτηση για άδεια διαχωρισμού γης, οικοδομής, ή κατασκευής δρόμου (Έντυπο 2)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή του έργου (Έντυπο 3)
 4. Έντυπο αυτοελέγχου (Έντυπο 4)
 5. Γνωστοποίηση συμπλήρωσης εργασιών για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης (Έντυπο 5)
 6. Αίτηση για άδεια κατεδάφισης (Έντυπο 7)
 7. Εμβαδομέτρηση οικοδομής - Παράδειγμα (Έντυπο 8)
 8. Αίτηση για ανανέωση άδειας (Έντυπο 9)

Έντυπα σχετικά με την Πολεοδομική Αμνηστία 

Έντυπα Αιτήσεων για Άδεια Διαχωρισμού Γης ή Κατασκευής Δρόμου σύμφωνα με το Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2000
 1. ΤΦ021 Ειδοποίηση Αρμόδιας Αρχής για την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 2. ΤΦ022 Διορισμός Εργοληπτικής Εταιρείας που θα εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με την Άδεια Διαίρεσης Γης και Κατασκευής Δρόμου
 3. ΤΦ023 Διορισμός Επιβλέποντα για την υλοποίηση των όρων της Άδειας Διαίρεσης Γης και κατασκευής Δρόμου
 4. ΤΦ028 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα της υπερεκσκαφής
 5. ΤΦ029 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τους οχετούς όμβριων νερών
 6. ΤΦ030 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την τοποθέτηση των κρασπέδων
 7. ΤΦ031 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για τα υψόμετρα του υποθεμελίου και των εγκαταστάσεων από δημόσιες υπηρεσίες
 8. ΤΦ032 Βεβαίωση Επιβλέποντα Μηχανικού για την ολοκλήρωση των εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση αγωγών για το ΣΑΛ

Έντυπα σχετικά με σκύλους

Έντυπα σχετικά με υγειονομικό πιστοποιητικό

Έντυπο εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο ή αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας

Έντυπο σχετικά με στον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς

Τυπώστε Αρχή Σελίδας Ταχυδρομήστε

Designed and Developed by NETinfo Plc